مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
LA Bronze (12 موجود است) -

Space 1 GB / Traffic 25 GB


Unlimited domain addon
Unlimited subdomain, parked, ftp, emails, mySQL databases, mailing list

LA Silver (6 موجود است) -

Space 2 GB
Traffic 50 GB

Unlimited Email Accounts, Subdomains, Parked Domains, Addon Domains, FTP Accounts, Mailing Lists, MySQL Databases

LA Gold (3 موجود است) -

Space 5 GB
Traffic 100 GB

Unlimited Email Accounts, Subdomains, Parked Domains, Addon Domains, FTP Accounts, Mailing Lists, MySQL Databases

LA Diamond (6 موجود است) -

Space 10 GB
Traffic 200 GB

Unlimited Email Accounts, Subdomains, Parked Domains, Addon Domains, FTP Accounts, Mailing Lists, MySQL Databases

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.210.201.170) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution